زمین هایی که ملک محسوب شوند و داراری عناصر از قبیل زیر باشد : مالک داشته باشد ـ زمین مزروعی باشد ـ مالک آن از کشت و زرع در آن برای مدت معلوم و معینی موقتا چشم پوشی کرده باشد.