اراده به شوق و انگیزه برا تحقق امری اطلاق میشود،خواستن،همت،در حقوق به حرکت نفس به طرف انجام کاری معین پس از تصور و تصدیق نفع و غایت آن گفته شده.