اعلام رضایت از سوی مالک یا صاحب حقی یا کسی که قانون برای رضایت او اثری برای انجام یک عمل حقوقی ، قائل شده باشد .