فرهنگ ترمولوژی

ادله اربعه

در معنای عام به کتاب ،سنت،قیاس و اجماع اطلاق میشود و در معنای اخص به کتاب ، سنت،عقل و اجماع اطلاق میشود