فرهنگ ترمولوژی

ادله اثبات دعوی

به مجموعه مقرراتی که در قانون مشخص شده و برای اثبات امری در مراجع قضایی به کار میرود