در لغت به مفهوم گفتن سخنی که هنوز صحت آن اثبات نشده باشد و در اصطلاح حققی به معنی اقامه دعوی ،دعوی ،میباشد.