در ارث به برادران و خواهران اطلاق میشود .خواهران و برادران تنی (از یک پدر و مادر)