اخوال به معنی برادر مادر ،برادر های مادر ،دایی ،دایی ها میباشد.