در لغت به معنای هشدار اگاه کردن است د حقوق به معنای یاد آوری کردن و خاطر نشان کردن آمده