فرهنگ ترمولوژی

اخذ به شفعه

در اموال غیر منقول اگر دو یا چند نفر در آن مال به صورت مشترک شریک باشند و یکی از آنها حصه ی خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک حق دارد ثمنی یا قیمتی که مشتری پرداخت کرده به وی داده و حصه ی مبیعه را به تملیک خود در آورد .