عدم وجود توافق نطر در موضوعی ، شقاق،با یکدیگر خلاف کردن،تنازع