اختلاس به معنی ربودن مال از یک نهاد یا موسسه دولتی از راه حذعه را میگویند .

اختلاس اختلاس نوعی از خیانت در امانت است که از سوی مندان و کارکنان دستگاههای دولتی وعمومی مصرحه در قانون محقق می گردد.