ایجاد ،ابداع محصل یا چیزی تازه ،محصول صنعتی جدید و تازه که قبلا نمونه ی آن موجود نبوده و همچنین به معنی کشف وسیله ای جدید یا استفاده از وسایل موجود به روش جدیدی برای دستیابی به نتیجه ی جدید یا محصول صنعتی را میگویند .

اختراع یا اِبداع، یک وسیله، روش، ترکیب یا فرایند منحصر به فرد یا جدید است. فرایند اختراع، فرآیندی جزئی در یک فرایند کلی مهندسی و توسعه محصول است. اختراع خلق چیزی جدید و مجزا است و تفاوت ان با فناوری این است که فناوری مدلی دیگر از اختراع است که پیشرفته شده و ممکن است عامل یک پیشرفت چشمگیر در جامعه باشد. چنین آثاری بدیع هستند و برای افراد متخصص در همان زمینه آشکار نیستند. یک مخترع ممکن است گام بزرگی به سمت موفقیت یا شکست بردارد.