به معنای باجگیری و در مفهوم گرفت وجهی از دیگری با حیله و نیرنگ یا با تهدید و زور که بیشتر مورد دوم را مصطاق پیدا میکند .

اخاذی به معنای زورگیری، باج‌گیری، اخذ مال یا چیزی به‌زور و تهدید از دیگری می‌باشد. این واژه معادل اصطلاح فرانسوی شانتاژ (chantage) و در اصطلاح به معنای گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید است. اخاذی جرمی است مبنی بر به دست آوردن غیرقانونی پول، مال یا خدمات از یک شخص، موجود یا مؤسسه از طریق اجبار.