عمل از روی هوشیاری و تدبیر،در موارد شک انجام کاری به شیوه ای که حدالمقدور هدف مقنن عملی شود

احتیاط در احکام تکلیفی از نظر فقهی بر دو نوع است: واجب و مستحب