جمع آوری و انبار کردن کالایی بازرگانی به قصد و نیت نایابی و در نتیجه فروش آن به قیمت گران.