احاله در لغت به معنای واگذار کردن امری به دیگری میباشد ،و در اصطلاح حقوقی به معنی خارج شدن پرونده ای از صلاحیت دادگاه و فرستادن آن پرونده به دادگاه دیگری برای رسیدگی