فرهنگ ترمولوژی

اجرت المسمی

اجرت تعیین شده در اعقد اجاره را اجرت المسمی میگویند که در مقابل اجرت المثل قرار میگیرد