هر یک از ابوین پدر مستوفی و ابوین مادر مستوفی تا هر جا که بالا رود عنوان جد را پیدا میکند و به وقتی به صورت جمع در نظر گرفته شود ،با عنوان اجداد خطاب میشوند.

واژه های نزدیک