فرهنگ ترمولوژی

اجازه کاشف

درهر مورد که عقد غیر نافذی واقع شده باشد نفوذ آن مشروط به اجازه صاحب حق است،اگر اثر اجازه از زمان وقوع عقد باشد به آن اجازه ی کاشف میگویند .