اجازه می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • اجازه (فقه)
  • اجازه (فیلم)
  • اجازه اجتهاد
  • اجازه روایت

واژه های نزدیک