فرهنگ ترمولوژی

اجاره نامچه

سند اجار ه راگویند. یک اصطلاح بیشتر عامیانه است.