فرهنگ ترمولوژی

اجاره نامه

سندی است که مبین وقوع عقد اجاره است