فرهنگ ترمولوژی

اجاره معاطاتی

اجارهای است که ایجاب و قبول آن غیر لفظی باشد.