فرهنگ ترمولوژی

اجاره خدمات

عقد اجاره اى است که شخصى نیروى کارخود را در مقابل اخذ مزد معامله میکند صاحب نیروى مزبور را اجیر- خدمتکار- کارگر مى نامند و طرف او را مستاجر- کار فرما - صاحب کار گویند