فرهنگ ترمولوژی

اجاره انسان

در مقابل اجاره اشیاء و حیوانات بکار مى رود. در همان مورد که اجاره خدمات بکار رفته استعمال شده است