فرهنگ ترمولوژی

اثبات بسته

در دادرسی به شیوا ای اطلاق میشود که در اثبات دعوى وسائل اثبات کما و کیفأ بموجب قانون معین گردیده و قاضى نمیتواند ازآن حدود تجاوزکند مانند اثبات لواط بشهادت چهار شاهد. اگر قاضی بشهادت آنها ترتیب اثر ندهد فاسق و عزل میشود است و تعبدأ باید بآن ترتیب اثر دهد.