شیوه اى است از ا ثبات دعوى که درآن شیوه قاضی میتواند به هروسیله که بخواهد حقیقت مورد ترافع را کشف وسپس حکم صادر کند حتى بعلم شخصى میتواند متوسل شود