فرهنگ ترمولوژی

اثاث البیت

اشیاء منقولی که مخصوص استعمال منزل است و یا جزء تجملات خانه میباشد.