انهدام و از بین بردن مال شخص دیگری کلا یا بعضأ بطوریکه عملی که منجر به منشاء اتلاف است، بوسیله خود فاعل، بهدف هدایت شده باشد (مانند تحریک سگ درنده بدریدن لباس عابرین) یا فعل مزبور مستقیمأ بدن واسطه بهدف وارد شده باشد مانند شکستن پنجره دیگرى با سنگ یا با دست. زائل کردن صفت کمالى از مال، نمونه اى است از اتلاف بمعنى اعم ولى اتلاف بمعنى اخص شامل آن نیست وآنرا نقص مى گویند (ماده ۳۸۹ قا نون مدنی) (حقوق جز ا) اتلاف درحقوق جزا مختص اشیاء منقول است (ماده ۲۵۷- ۲۴۱قا نون کیفر عمومى).