نوعى از اتحاددول که برای تقویت جنبه ی تمرکزقوى بصورت دولت واحد متمایز از دول عضودرمى آید زیرا از نظر بین المللى کشور واحدى محسوب است و سیاست خارجى منحصر تحت اختیار دولت واحد است یعنى اعضاء اتحاد داراى دیپلماسی واحد میباشند مانند حکومت سوئیس و کشور امریکاى متحد شمالى و غیره. اعضاء چنین اتحادى را دول متحلده نامندچنانکه مى گویند دول متحده امریکاى