انجمن صنفى که تامین کننده و حافظ منافع اصناف در یکحرفه خاص(و صنف عبارت است ازگروهی که داراى یک حرفه یا چند حرفه شبیه بهم باشند).

واژه های نزدیک