یکی شدن؛ یگانگی کردنیگانگی داشتن؛همدستی ،ائتلاف، اتصال، اتفاق، پیوستگی، پیوند، توافق، وحدت، همبستگی، همدستی، همدلی، همراهی

اتحاد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • اتحاد (جبر) مبحثی در ریاضی
  • اتحاد (ریاضیات)
  • اتحاد به معنای یکی شدن، یگانگی داشتن
  • هواپیمایی اتحاد
  • اتحاد
  • اتحاد مدنی
  • صنف، صنف و رستهٔ کاری
  • اتحاد سیاسی