برگ رسمی حاوی اخطار امرى از امور مربوط به دعاوی یا مرافعات دردادگاهها ویا امور حسبى که از طرف دادگاه بعمل می آید (ماده ۹۷ آئین دادرسى مدنى)