درلغت بمعنى اختراع و ایجادچیز تازه است. در شریعت بمعنى چیز تازه (فکر تازه) بعنوان دیانت در دین وارد کردن است.

واژه های نزدیک