عبارت از آفرینش روشهای تازه برای پیشبرد کارها (نوآوری) است. (بند ط از ماده 1 آییننامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

ابتکار می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • نوآوری‌
  • معصومه ابتکار، سیاست‌مدار ایرانی و رئیس سازمان محیط زیست
  • تقی ابتکار، سیاستمدار ایرانی بود
  • روزنامه ابتکار از روزنامه‌های طیف اصلاح‌طلب ایران
  • ابتکار دفاع استراتژیک، از طرح‌های دفاعی ایالات متحده آمریکا