فرهنگ ترمولوژی

ائبات میانه

در دادرسی شیوه اى است از اثبات دعوى که در آن، وسائل اثبات کما و کیفا بموجب قانون معین است ولى قاضی در ارزیابى وسائل اثباتی موجود درقوانین موضوعه در خصوص هر مورد معین اختیارا تی دارد مثلا عدد شهود محصورنیست و اگر بشهادت شهود اطمینان پیدا نکند آنرا رد مى کند و همچنین است اعتبار امارات قضائى (ماده ۴۲۴ دادرسى مدنی و ماده ۱۳۲۱قا نون مدنی)