فرهنگ ترمولوژی

آثار غیرمکتوب

آثار غیر مکتوب در این مصوبه عبارت است از : الف ) انتشارات الکترونیک(کتاب متنی، کتاب های تصویری ساکن و متحرک ،کتاب های پویا ...) ب) مواد شفاف (میکروفرم ها ، اسلاید ...) ج)عکس ها ، پوستر ها و نقشه ها . (بخش تعریف از مصوبه واسپاری آثار غیر مکتوب به کتابخانه ملی جمهری اسلامی ایران مصب 1378/2/21 ،شورای عالی انقلاب فرهنگی )