فرهنگ ترمولوژی

آثار بیع شرط

از جمله مهمترین آثار بیع شرط،در حقوق می توان به موارد زیر اشاره کرد: انتقال مالکیت مبیع به محض وقوع عقد و به رغم تزلزل آن(اثر عقد)، عدم تأثیر فسخ نسبت به زمان پیش از فسخ و درنتیجه وقوع منافع مبیع در ملکیت خریدار(عدم عطف به ما سبق)، ممنوع بودن تصرفات منافی با خیار در مبیع از سوی خریدار از قبیل اتلاف و انتقال عین یا منافع آن(وجود رابطه ی امانی تا زمان سقوط شرط).