کلیهآثارصنعتی وابنیه و اماکنیکه تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکتایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده13 این قانون میتوان جزآثارملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت میباشد. (ماده اول از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12/8/1309)