[اَ ژَ] (اِ) چین پیشانی و روی و اندام. (برهان) (غیاث). چین که از پیری یا غضب باشد. شکنج روی. آژنگ :

(اَ ژَ) (اِ.) نک آژنگ.

(اسم) [قدیمی] [ažang] = آژنگ