[اَ دَ فَ] (ص مرکب)اژدرمانند. همچون اژدرها. اژدهامنظر. اژدرصورت :

فرهنگ عمید

اژدهافش

(صفت) ‹اژدهاوش› [قدیمی] [ežde(a)hāfaš] مانند اژدها؛ آنچه به شکل و هیئت اژدها باشد؛ اژدهاصورت: ♦ همان‌گه یکی اژدهافش درفش / پدید آمد و گشت گیتی بنفش (فردوسی: ۸/۴۵).