فرهنگ دهخدا

اژدرانداز

[اَ دَ اَ] (نف مرکب، اِ مرکب)(1)آلتی است دراز شبیه بلولهء توپهای بزرگ که در کشتی های اژدرافکن برای انداختن ترپیل بطرف کشتی های دشمن تعبیه کنند. (فرهنگستان).

فرهنگ عمید

اژدرانداز

(اسم، صفت فاعلی) (نظامی) [a(e)ždar[]andāz] وسیله‌ای شبیه لولۀ توپ‌های بزرگ برای پرتاب کردن اژدر.

به لولهٔ پرتاب اژدر در زیردریایی‌ها اَژدراَنداز گفته می‌شود.