فرهنگ دهخدا

اژدرافکن

[اَ دَ اَ کَ] (نف مرکب، اِ مرکب)(1) کشتی های بخاری کوچک و دراز که تُرپیل بطرف کشتیهای دشمن افکند. (فرهنگستان).

فرهنگ معین

اژدرافکن

(~. اَ کَ) (ص فا. اِمر.) کشتی بخاری کوچک و دراز و بسیار سریع که اژدر به سوی کشتی‌های دشمن می‌افکند.

فرهنگ عمید

اژدرافکن

(اسم، صفت فاعلی) (نظامی) [a(e)ždar[]afkan] نوعی کشتی جنگی کوچک که به طرف کشتی‌های دشمن اژدر پرتاب می‌کند.