فرهنگ عمید

اپی نفرین

(اسم) [فرانسوی: épinéphrine] (زیست‌شناسی) [epinefrin] = آدرنالین

فرهنگ دارویی

اپی نفرین

موارد مصرف: اپي‎نفرين در درمان گلوكوم با زاويه باز مصرف می‌شود.

هشدار: در افراد مبتلا به بيماري قلبي-عروقي، بزرگي غده پروستات، پركاري تيروئيد، سالخوردگان و كودكان زير 6 سال بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: در افراد مبتلا به بيماري قلبي-عروقي، بزرگي غده پروستات، پركاري تيروئيد، سالخوردگان و كودكان زير 6 سال بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: در صورت جذب سيستميك، مصرف همزمان قطره چشمي اپي‎نفرين با ‌هالوتان یا گليكوزيد‌هاي قلبي باعث بروز آريتمي قلبي شديد می‌شود. در صورت مصرف همزمان اپي-‎نفرين با دارو‌هاي ضدافسردگي سه‎حلقهاي، احتمال بروز آريتمي، تاكي‎كاردي و افزايش فشار خون وجود دارد.

نکات: 1- در صورت استفاده از لنز بهتر است پيش از ريختن قطره در چشم، لنز برداشته شود. 2- به منظور كاهش جذب سيستميك اپي‎نفرين، بهتر است بعد از ريختن قطره، به مدت 2-1 دقيقه گوشه داخلي چشم با انگشت دست فشار داده شود.

فرهنگ دارویی

آرتیکائین با اپی نفرین پیرل

موارد مصرف: اپي‎نفرين در درمان گلوكوم با زاويه باز مصرف می‌شود.

هشدار: در افراد مبتلا به بيماري قلبي-عروقي، بزرگي غده پروستات، پركاري تيروئيد، سالخوردگان و كودكان زير 6 سال بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: در افراد مبتلا به بيماري قلبي-عروقي، بزرگي غده پروستات، پركاري تيروئيد، سالخوردگان و كودكان زير 6 سال بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: در صورت جذب سيستميك، مصرف همزمان قطره چشمي اپي‎نفرين با ‌هالوتان یا گليكوزيد‌هاي قلبي باعث بروز آريتمي قلبي شديد می‌شود. در صورت مصرف همزمان اپي-‎نفرين با دارو‌هاي ضدافسردگي سه‎حلقهاي، احتمال بروز آريتمي، تاكي‎كاردي و افزايش فشار خون وجود دارد.

نکات: 1- در صورت استفاده از لنز بهتر است پيش از ريختن قطره در چشم، لنز برداشته شود. 2- به منظور كاهش جذب سيستميك اپي‎نفرين، بهتر است بعد از ريختن قطره، به مدت 2-1 دقيقه گوشه داخلي چشم با انگشت دست فشار داده شود.

موارد مصرف: این دارو بهعنوان بيحسي موضعي در اعمال دندانپزشكی مصرف میشود.

هشدار: 1- اين دارو جذب سيستميك داشته و ميتواند منجر به عوارض قلبي–عروقي گردد. 2- اپینفرین یک تنگکننده عروقی است که سرعت دفع آرتیکائین را کاهش میدهد و میتواند باعث افزایش فشار خون گردد. 3- در صورت وجود بیماریهای عروق محیطی، بیماران مبتلا به بيماري قلبی-عروقی و بیماران مبتلا به بلوك قلبي، در نارسايي كبدي، در افرادي كه سابقه تیروئید سمی يا ديابت دارند و در افراد مبتلا به آسم برونشيال با احتیاط فراوان مصرف شود. 4- در حین تزريق، سطح هوشياري بيمار به دقت كنترل شود، علائمي مانند بيقراري، وزوز گوش، گيجي، تاري ديد، ترمور و يا خوابآلودگي ميتوانند از علائم اوليه سميتCNS باشد.

عوارض: 1- اين دارو جذب سيستميك داشته و ميتواند منجر به عوارض قلبي–عروقي گردد. 2- اپینفرین یک تنگکننده عروقی است که سرعت دفع آرتیکائین را کاهش میدهد و میتواند باعث افزایش فشار خون گردد. 3- در صورت وجود بیماریهای عروق محیطی، بیماران مبتلا به بيماري قلبی-عروقی و بیماران مبتلا به بلوك قلبي، در نارسايي كبدي، در افرادي كه سابقه تیروئید سمی يا ديابت دارند و در افراد مبتلا به آسم برونشيال با احتیاط فراوان مصرف شود. 4- در حین تزريق، سطح هوشياري بيمار به دقت كنترل شود، علائمي مانند بيقراري، وزوز گوش، گيجي، تاري ديد، ترمور و يا خوابآلودگي ميتوانند از علائم اوليه سميتCNS باشد.

تداخل دارویی: مصرف همزمان بيحسکنندههای موضعی حاوی اپینفرین به همراه مهاركنندههاي آنزيم مونوآمين اكسيداز و ضدافسردگیهای سهحلقهای منجر به افزایش شدید و طولانی فشار خون میگردد. مصرف همزمان دروپریدول، هالوپریدول یا فنوتیازینها با آرتیکائین حاوی اپی-نفرین ممکن است کارایی ماده منقبضکننده عروق را کاهش دهد. هوشبرهای استنشاقی ممکن است اثر اپینفرین و حساسیت قلب به اثرات مقلد سمپاتیک آن را افزایش دهد.

فرهنگ دارویی

لیدوکائین/اپی نفرین نورمون

موارد مصرف: اپي‎نفرين در درمان گلوكوم با زاويه باز مصرف می‌شود.

هشدار: در افراد مبتلا به بيماري قلبي-عروقي، بزرگي غده پروستات، پركاري تيروئيد، سالخوردگان و كودكان زير 6 سال بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض: در افراد مبتلا به بيماري قلبي-عروقي، بزرگي غده پروستات، پركاري تيروئيد، سالخوردگان و كودكان زير 6 سال بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: در صورت جذب سيستميك، مصرف همزمان قطره چشمي اپي‎نفرين با ‌هالوتان یا گليكوزيد‌هاي قلبي باعث بروز آريتمي قلبي شديد می‌شود. در صورت مصرف همزمان اپي-‎نفرين با دارو‌هاي ضدافسردگي سه‎حلقهاي، احتمال بروز آريتمي، تاكي‎كاردي و افزايش فشار خون وجود دارد.

نکات: 1- در صورت استفاده از لنز بهتر است پيش از ريختن قطره در چشم، لنز برداشته شود. 2- به منظور كاهش جذب سيستميك اپي‎نفرين، بهتر است بعد از ريختن قطره، به مدت 2-1 دقيقه گوشه داخلي چشم با انگشت دست فشار داده شود.

موارد مصرف: این دارو بهعنوان بيحسي موضعي در اعمال دندانپزشكی مصرف میشود.

هشدار: 1- اين دارو جذب سيستميك داشته و ميتواند منجر به عوارض قلبي–عروقي گردد. 2- اپینفرین یک تنگکننده عروقی است که سرعت دفع آرتیکائین را کاهش میدهد و میتواند باعث افزایش فشار خون گردد. 3- در صورت وجود بیماریهای عروق محیطی، بیماران مبتلا به بيماري قلبی-عروقی و بیماران مبتلا به بلوك قلبي، در نارسايي كبدي، در افرادي كه سابقه تیروئید سمی يا ديابت دارند و در افراد مبتلا به آسم برونشيال با احتیاط فراوان مصرف شود. 4- در حین تزريق، سطح هوشياري بيمار به دقت كنترل شود، علائمي مانند بيقراري، وزوز گوش، گيجي، تاري ديد، ترمور و يا خوابآلودگي ميتوانند از علائم اوليه سميتCNS باشد.

عوارض: 1- اين دارو جذب سيستميك داشته و ميتواند منجر به عوارض قلبي–عروقي گردد. 2- اپینفرین یک تنگکننده عروقی است که سرعت دفع آرتیکائین را کاهش میدهد و میتواند باعث افزایش فشار خون گردد. 3- در صورت وجود بیماریهای عروق محیطی، بیماران مبتلا به بيماري قلبی-عروقی و بیماران مبتلا به بلوك قلبي، در نارسايي كبدي، در افرادي كه سابقه تیروئید سمی يا ديابت دارند و در افراد مبتلا به آسم برونشيال با احتیاط فراوان مصرف شود. 4- در حین تزريق، سطح هوشياري بيمار به دقت كنترل شود، علائمي مانند بيقراري، وزوز گوش، گيجي، تاري ديد، ترمور و يا خوابآلودگي ميتوانند از علائم اوليه سميتCNS باشد.

تداخل دارویی: مصرف همزمان بيحسکنندههای موضعی حاوی اپینفرین به همراه مهاركنندههاي آنزيم مونوآمين اكسيداز و ضدافسردگیهای سهحلقهای منجر به افزایش شدید و طولانی فشار خون میگردد. مصرف همزمان دروپریدول، هالوپریدول یا فنوتیازینها با آرتیکائین حاوی اپی-نفرین ممکن است کارایی ماده منقبضکننده عروق را کاهش دهد. هوشبرهای استنشاقی ممکن است اثر اپینفرین و حساسیت قلب به اثرات مقلد سمپاتیک آن را افزایش دهد.