فرهنگ عمید

اپیکورین

(اسم، صفت) [فرانسوی: epicurien] [epikoriyan] عیاش؛ خوش‌گذران.