[اَ] (از یونانی، اِ) شیرهء مخدِر و مُنوم که از پوست خشخاش گیرند. افیون. هپیون. ابیون. تریاک. مهاتول(1) :

( اَ) [ یو. ] (اِ.) افیون، بنگ.

(اسم) [مٲخوذ از یونانی] [قدیمی] [apyun] = افیون