[اَ شَ] (اِ) شب نم.

(اَ شَ) (اِ.) شبنم، ژاله.

(اسم) ‹افشک، افشنگ، پشک› [قدیمی] [apšak] شبنم.