[اَ پَرْ] (اِخ) پرویز. اپرواز. ابرویز. برویز. || (ص) مظفر. منصور. گرامی. (برهان). || (اِ) نامی از نامهای مردان ایرانی.

(صفت) [پهلوی: aparvēč] ‹پرویز› [قدیمی] [aparviz] ۱. پیروز؛ مظفر؛ فاتح. ۲. عزیز؛ گرامی.