[اَ رَ] (اِ) سختیان. تیماج. گوزگانی. پرنداخ. پرانداخ.

فرهنگ عمید

اپرنداخ

(اسم) [قدیمی] [aprandāx] = پرنداخ